Čelični ležeći rezervoari namijenjeni su za podzemno skladištenje tečnih goriva, ako nisu pod pritiskom većim od 0,5 bar. Imaju cilindrični oblik sa plitkim dancima od čeličnog lima u zavarenoj izvedbi.

Dimenzije rezervoara su u skladu sa JUS M.Z3.010 (DIN 6608) maksimalne  zapremine rezervoara 100m 3 . Moguće je pregrađivanje rezervoara ravnom pregradom na više dijelova gdje svaki dio rezervoara ima propisani ulazni otvor sa poklopcem. Prema zahtjevu rade se i metalni šahtovi sa poklopcem šahta dimenzija 1x1x1,2 m.

Rezervoari sa podnom i štednom grijalicom koriste se za skladištenje teških lož-ulja (mazut).

Uz rezervoar se posebno mogu isporučiti setovi za sipanje i izvlačenje goriva, mjerenje i odzračivanje.

U tabeli su dati osnovni podaci rezervoara. Po potrebi se može odstupiti od navedenog s tim što je isto potrebno navesti u narudžbi.